Interaktiivne külakoosolek

Austatud Kupu küla elanik!

Kuusalu Vallavalitsus on taastanud valla küladele omafinantseeringuteks rahalise toetuse külas läbiviidavate ürituste, küla arengu, planeeringu ja muude külakogukonnas toimuvate toimingute rahaliseks tegevuseks.

Eelnevatest aastatest on säilinud valla eelarves meie külale eraldatud rahaline toetus1656,72 eurot. Siiani ei ole meie küla veel kordagi kasutanud valla poolt eraldatud rahalist ressurssi.

Edaspidi on Kuusalu vallal igal aastal plaanis eraldada eelarvest valla küladele kokku 12 000 eurot, mis jaguneks kolme osasse:

 1.  4000 eurot jaguneks kõigi külade vahel võrdselt (nendes külades, kus on külavanemad)
 2. 4000 eurot jaguneks küla registris olevate elanike arvu järgi (külades, kus on külavanem)
 3. 4000 eurot küla edendamiseks ja üritusteks tehtavate projektide toetuseks (kus on külavanem)

Esimene rahajaotus projektide kaasfinantseerimiseks tehakse 15. aprillil  külavanemate koosolekul Kuusalu vallamajas, kell 18.00. Kui sul on selle punkti rakenduseks mõtteid, anna teada 14. aprilliks.

 

Kas Sinul, Kupu küla elanikul, on mingeid mõtteid oma külakeskkonna arenguks, planeeringuks, ürituseks, et osaleda kolmanda meetme rahataotluse juures?

Samuti on vaja mõtteid eelnevate aastate kogunenud raha otstarbekaks kasutamiseks, samuti igal aastal lisanduva 1. ja 2. meetme toetuse otstarbekaks kasutamiseks.

 

Veel küsimusi: milliseid järgnevatest probleemidest pead meie külas oluliseks ja lahendamist vajavaks:

 • Kupu küla arengukava
 • Kupu külamaja
 • Küla üldplaneering
 • Turvalisuse suurendamine
 • Infoliikumise kiirendamine ja parandamine
 • Talurajatiste info viidad-sildid
 • Liiklusmärgid- suunasildid suuremate maanteedele ja ristmikele
 • Külakoosolekud ja arutelud
 • Tuletõrge veevõtukoht
 • Kergliiklustee
 • midagi muud……anna teada

 

Soovin Teile elavat ja tegusat arutelu antud teema juures. Palun anna sellest teada minule ja oma naabritele.

Lugupidamisega Peeter Kivimäe 5519196

07. aprill 2014

Info Kupu küla kohta külaelanikule ja külalistele.